Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities 

 • “De Verandermakers” is bedrijf gevestigd in Nuenen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91005353.
 • “Opdrachtgever” verwijst naar jou, onze klant.
 • “Overeenkomst” betekent de dienstverleningsovereenkomst tussen ons.
 • “Offerte” is ons aanbod aan jou.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 • De voorwaarden zijn van toepassing op offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, en leveringen van diensten of goederen.
 • Als de algemene voorwaarden en de opdracht in strijd zijn, geldt wat in de opdracht staat.
 • De overeenkomst verplicht De Verandermakers tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.
 • De Verandermakers mag de voorwaarden eenzijdig aanpassen, maar opdrachtgever kan de opdracht binnen 4 weken annuleren bij onenigheid over de wijzigingen.

Artikel 3 – Betaling

 • Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
 • Betaling gebeurt door overschrijving naar het opgegeven bankrekeningnummer.
 • Verzuim ontstaat als opdrachtgever niet op tijd betaalt; De Verandermakers kan verplichtingen opschorten en invorderingskosten in rekening brengen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen zijn geldig tot 2 maanden na offertedatum, tenzij anders vermeld.
 • Levertijden zijn indicatief, tenzij anders overeengekomen.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 • Tarieven omvatten kosten voor voorbereiding, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 – Prijzen

 • Genoemde prijzen zijn exclusief btw en overheidsheffingen, tenzij anders vermeld.
 • Vaste prijs kan worden afgesproken voor dienstverlening; anders worden werkelijk bestede uren gebruikt.
 • Richtprijs kan met maximaal 10% afwijken; bij meer wordt opdrachtgever op de hoogte gesteld.

Artikel 6 – Annuleringen en wijzigingen

 • Annuleren kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van een activiteit.
 • Bij annulering minder dan vier weken voor aanvang wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. 
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
 • Bij verplaatsing gelden vergelijkbare voorwaarden.

Artikel 7 – Prijsindexering 

 • Overeengekomen prijzen kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
 • Aangepaste prijzen worden tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.

Artikel 8 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever moet alle relevante informatie verstrekken.
 2. Gegevens en documenten moeten tijdig en in de juiste vorm beschikbaar zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van verstrekte informatie.
 4. Bij vertraging door onvolledige informatie zijn extra kosten voor opdrachtgever.

Artikel 9 – Intrekking opdracht

 1. Je kunt de opdracht op elk moment beëindigen, maar moet ons nog verschuldigde bedragen betalen.

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. We voeren de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit en kunnen derden inschakelen.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid schade

 • De Verandermakers is alleen aansprakelijk als ze opzettelijk of grof nalatig handelt.
 • Als De Verandermakers aansprakelijk is, is de schadevergoeding beperkt tot het honorarium.
 • De aansprakelijkheid is nooit groter dan wat de aansprakelijkheidsverzekering dekt, plus het eigen risico op die verzekering.
 • Schade door ondeugdelijke apparatuur of software is alleen gedekt als De Verandermakers opzettelijk of grof nalatig handelde.
 • De Verandermakers kan aansprakelijk worden gesteld voor opzettelijk of roekeloos gedrag, maar niet voor andere schade.

Artikel 24 – Intellectueel Eigendom (vereenvoudigd)*

 • De Verandermakers heeft alle intellectuele eigendomsrechten van geleverde diensten en materialen.
 • Opdrachtgever krijgt gebruikrechten op geleverde diensten en materialen, maar mag ze niet verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren zonder toestemming.
 • Concepten en ideeën ontwikkeld tijdens de opdracht zijn eigendom van opdrachtgever en mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of geëxploiteerd zonder toestemming.
 • De Verandermakers mag algemene informatie over de opdracht gebruiken voor promotiedoeleinden.